Ładowanie

Signal wprowadza nazwy użytkowników

Go to English version of this post

Nie będę ukrywał, że Signal jest moim ulubionym komunikatorem. Ufam mu i polecam każdemu. Za jeden ze swoich największych sukcesów uznaję to, że udało mi się przekonać do migracji na ten komunikator znaczną większość moich znajomych i praktycznie całą rodzinę. Po ostatnich zmianach argumentowanie tego wyboru będzie jeszcze łatwiejsze, bo Signal w końcu wprowadził długo wyczekiwane nazwy użytkowników, którymi można się posługiwać zamiast numeru telefonu, który do tej pory był jedynym identyfikatorem użytkownika. Od teraz można ukryć swój numer telefonu i posługiwać się ciągiem znaków w formie:

  1. wybrana nazwa użytkownika (np. to3k)
  2. kropka (.)
  3. 2-cyfrowy numer wygenerowany automatycznie lub wybrany ręcznie (np. 69)

Jakby ktoś chciał ze mną porozmawiać na Signal to od teraz może użyć mojego ID – to3k.69. Można także skorzystać ze specjalnego kodu QR, ale tego akurat nie polecam, bo jestem przeciwnikiem używania tego typu kodów. Według mnie stanowią one poważne i zupełnie nikomu niepotrzebne niebezpieczeństwo.

Do tego wszystkie doszły jeszcze dodatkowe ustawienia, dzięki którym można zdecydować kto może widzieć nasz numer telefonu oraz kto może znaleźć nas na Signal po numerze telefonu. Moją preferencją jest w obu przypadkach wybrać Nobody (tłum. nikt), ale to już pozostawiam do indywidualnej decyzji.

Warto dodać, że pomimo powyższych zmian w dalszym ciągu do założenia konta niezbędny jest numer telefonu i to akurat bardzo dobrze, bo obawiam się, że bez tego mogłoby dojść do zalania Signal’a walą spambot’ów.

Zmiany weszły w życie wraz z aktualizacją do wersji 7.0, czyli na przełomie lutego i marca 2024 r. (zależy od strefy czasowej).

Źródło: oficjalny blog Signal’a


Signal introduces usernames

I won’t hide that Signal is my favorite messaging app. I trust it and recommend it to everyone. One of my greatest achievements is persuading a significant majority of my friends and practically my entire family to migrate to this messenger. After the recent changes, arguing for this choice will be even easier, because Signal has finally introduced the long-awaited usernames, which can be used instead of the phone number, which has been the only user identifier so far. From now on, you can hide your phone number and use a string of characters like:

  1. chosen username (e.g., to3k)
  2. dot (.)
  3. 2-digit number generated automatically or chosen manually (e.g., 69)

If anyone wants to chat with me on Signal, they can now use my ID – to3k.69. You can also use a special QR code, but I don’t recommend it because I am against using such codes. In my opinion, they pose a serious and entirely unnecessary danger to anyone.

There are additional settings now available, allowing you to decide who can see your phone number and who can find you on Signal by your phone number. My preference in both cases is to select Nobody, but that’s up to individual choice.

It’s worth noting that despite the above changes, a phone number is still required to create an account, which is actually very good, because I’m afraid that without it, Signal could be flooded with spambots.

The changes came into effect with the update to version 7.0, around the turn of February and March 2024 (depending on the time zone).

Source: Signal’s official blog


Jeżeli podobał Ci się ten wpis to możesz mnie wesprzeć! 🙂

Tomasz Dunia

🇵🇱 Z wykształcenia Mechatronik. Z zawodu Główny Konstruktor w PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy (Neso Bus). Po pracy Ojciec Roku. W nocy Wannabe Programista. Wszystko to daje przepis na zwykłego nerda :) 🇬🇧 Mechatronics by education. By profession Chief Constructor in PAK-PCE Polish Hydrogen Bus (Neso Bus). After work Father of the Year. At night Wannabe Programmer. All this gives a recipe for an ordinary nerd :)

svg

Co myślisz?

Pokaż komentarze / Napisz komentarz

14 komentarzy

Odpowiedz

svg
Szybka nawigacja
  • 01

    Signal wprowadza nazwy użytkowników