Ładowanie

Polityka Prywatności / Privacy Policy

🇵🇱 To jak tworzyłem tą politykę prywatności opisałem szczegółowo w tym wpisie:
Napiszmy przyjazną politykę prywatności

🇬🇧 How I created this privacy policy is described in detail in this post:
Let’s write a friendly privacy policy


  1. 🇵🇱 Polska wersja
  2. 🇬🇧 English version

Polska wersja

KTO (jest Administratorem?)

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej jest: Tomasz Dunia
Adres korespondencyjny: Fryderyka Chopina 19/4, 20-023 Lublin
Adres e-mail: blog[at]tomaszdunia.pl

CO (jest zbierane?)

Administrator przetwarza następujące kategorie danych:

A. adres e-mail,
B. imię,
C. adres IP,
D. treść komentarza,
E. tytuł wiadomości formularza kontaktowego,
F. treść wiadomości formularza kontaktowego,
G. w pełni zanonimizowane informacje statystyczne (liczba odsłon z podziałem na podstrony, medium odsyłające, czas spędzony na stronie).

DLACZEGO (te dane są zbierane?)

Administrator przetwarza dane za pośrednictwem strony na użytek:

1. formularza kontaktowego – umożliwiając w ten sposób Czytelnikom możliwość podjęcia kontaktu bezpośredniego z autorem (kategorie danych – A, B, E i F),
2. systemu komentarzy – umożliwiając w ten sposób Czytelnikom możliwość wyrażenia publicznie swojej opinii na temat tworzonych przez autora treści (kategorie danych – A, B, C i D),
3. statystyki – umożliwiając w ten sposób autorowi możliwość analizy popularności wpisów, aby prawidłowo dobierać tematykę w przyszłości (kategoria danych – G).

Dane osobowe są przetwarzane do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

GDZIE (te dane są przechowywane?)

Dostawcą hostingu, na którym uruchomiony jest ten blog, jest ABC Hosting Ltd. (znany również pod nazwą domeny CBA.pl), ale cała infrastruktura uruchomiona jest w serwerowni firmy LeaseWeb Netherlands B.V. zlokalizowanej pod adresem Hessenbergweg 95 1101 CX, Amsterdam, Holandia, a więc na terenie Unii Europejskiej.

KOMU (te dane są udostępniane?)

Dane przetwarzane na tym blogu powierzane są jedynie dostawcy hostingu, na której uruchomiony jest niniejszy blog. Jest to firma ABC Hosting Ltd.

Dane przetwarzane na tym blogu nie są udostępniane (lub powierzane) innym podmiotom trzecim i nie opuszczają serwera, na którym są przechowywane.

JAKĄ (kontrolę nad swoimi danymi ma użytkownik?)

Użytkownik może w dowolnym momencie:

1. zażądać dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. zażądać sprostowania treści swoich danych osobowych,
3. zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
5. usunięcia i co za tym idzie zaprzestania dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Powyższe żądania należy składać poprzez wskazane dane kontaktowe Administratora, będą one procedowane niezwłocznie.

Użytkownik, w przypadku gdy widzi do tego podstawy, może wnieść skargę do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z poważaniem,
Tomasz Dunia.


English version

WHO (is the Administrator?)

The Administrator of personal data collected through this website is: Tomasz Dunia
Correspondence address: Fryderyka Chopina 19/4, 20-023 Lublin
Email address: blog[at]tomaszdunia.pl

WHAT (is being collected?)

The Administrator processes the following categories of data:

A. email address,
B. first name,
C. IP address,
D. comment content,
E. contact form message subject,
F. contact form message content,
G. fully anonymized statistical information (number of page views, referring medium, time spent on the page).

WHY (is the data being collected?)

The Administrator processes the data through the website for the following purposes:

1. contact form – allowing readers to directly contact the author (data categories – A, B, E, and F),
2. comment system – allowing readers to publicly express their opinions on the author’s content (data categories – A, B, C, and D),
3. statistics – enabling the author to analyze the popularity of posts and appropriately select topics in the future (data category – G).

Personal data is processed until the user effectively raises an objection.
The Administrator takes special care to protect the interests of the individuals whose data is processed, ensuring that the data collected by them is:

1. processed lawfully,
2. collected for specified, lawful purposes and not subjected to further processing incompatible with those purposes,
3. factually accurate and adequate for the purposes for which it is processed, and stored in a form that allows the identification of the individuals concerned, for no longer than necessary to achieve the purpose of processing.

WHERE (is this data stored?)

The hosting provider for this blog is ABC Hosting Ltd. (also known as CBA.pl), but the entire infrastructure is hosted in the data center of LeaseWeb Netherlands B.V. located at Hessenbergweg 95 1101 CX, Amsterdam, Netherlands, which is within the European Union.

TO WHOM (is this data disclosed?)

The data processed on this blog is only entrusted to the hosting provider on which this blog is hosted. This is ABC Hosting Ltd.

The data processed on this blog is not shared with (or entrusted to) any other third parties and does not leave the server on which it is stored.

WHAT (control does the user have over their data?)

The user can at any time:

  1. request access to their personal data,
  2. request correction of their personal data,
  3. request limitation of the processing of their personal data,
  4. object to the processing of their personal data,
  5. request the erasure and, consequently, cessation of further processing of their personal data.

The above requests should be submitted using the contact details provided by the Administrator and will be processed promptly.

If the user believes there are grounds for it, they may file a complaint with the President of the Personal Data Protection Office (PPDPO).

Yours sincerely,
Tomasz Dunia.

svg